Bel of Whatsapp ons (7 dagen per week van 9:00-22:00): 0578 20 20 30 info@waterontharderdiscounter.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Levering- en Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  Deze levering- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle met Waterontharderdiscounter.nl gesloten overeenkomsten.
 2. Totstandkoming overeenkomst
  Een koopovereenkomst komt pas tot stand door opdrachtbevestiging van aankoop in de webshop.
  De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een e-mail.
  Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.
 3. Betaling
  Betalingen kunnen op verschillende, in de webshop aangegeven manieren plaatsvinden. Betaling per overschrijving dient te geschieden binnen 5 dagen na de besteldatum. Goederen persoonlijk geleverd aan huis of bij afhaling dienen contant te worden betaald. Indien uw betaling per overschrijving niet binnen 5 dagen is ontvangen, is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs.

Afhalen van bestelde goederen dienen binnen 7 dagen te gebeuren nadat de bevestigingsmail ” Klaar om af te halen” verstuurd is. Indien de bestelde goederen niet afgehaald worden binnen 7 dagen behoud Waterontharderdiscounter.nl zich het recht de bestelling te annuleren en de goederen opnieuw te koop aan te bieden.

 1. Levertijd
  De bestelde artikelen worden in de regel binnen 2 werkdagen, na ontvangst van de betaling, geleverd. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Waterontharderdiscounter.nl zich ten aller tijden het recht om, naar keuze van de klant, hetzij voor gratis her-levering te zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dient u ons dan ook schriftelijk in gebreke te stellen. Ongeacht het hiervoor bepaalde, houden wij ons in ieder geval het recht voor van een na-leveringstermijn van veertien werkdagen. Gedurende deze termijn dient de koper de levering alsnog te accepteren. Zodra de te leveren producten Waterontharderdiscounter.nl verlaten, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, blijft het risico eveneens voor de koper, op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.

Producten worden geleverd op de factuur -, of opgegeven afleveradres.

Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

 1. Verzending
  Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.

Waterontharderdiscounter.nl is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

 1. Prijzen
  De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, en exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 2. Reclames
  De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Waterontharderdiscounter.nl te melden. Reclameren ter zake van leveringen dienen binnen 4 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt alleen schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen in originele staat, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen een tegoedbon doen toekomen of het aankoopbedrag terugbetalen.
 3. Herroepingsrecht
  De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te herroepen. Dit geldt niet voor producten welke gebruikt zijn; filters, pompen, filtermaterialen, slangen, De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. De verzendkosten komen voor rekening van de klant. Waterontharderdiscounter.nl betaalt binnen een periode van 14 dagen na ontvangst en controle van de retourgoederen het betaalde bedrag terug aan de koper.

Het herroepingsrechtsformulier kunt van deze website downloaden of per email opvragen bij retour@Waterontharderdiscounter.nl

De volgende wettelijke regels zijn van toepassing op uw online aankopen in de webshop:

1.De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. B2B maakt geen aanspraak op het voor consumenten bedoelde herroepingsrecht.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
  4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Indien koper kiest voor montage door Waterontharderdiscounter.nl vervalt het herroepingsrecht voor de koper. Koper heeft, door in te stemmen met de afspraak tot montage binnen de 14 dagen na de aankoop, afstand gedaan van het herroepingsrecht.

 1. Retourneren

De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. De verzendkosten van het retourneren worden NIET door Waterontharderdiscounter.nl vergoed.
Niet gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd. Voor leveringen onder rembours die worden geweigerd of niet worden opgehaald zonder vooraf aangekondigde geldige reden, wordt € 25,= in rekening gebracht voor de gemaakte onkosten.

Klanten uit Nederland mogen vrij kiezen met welke vervoerder zij hun artikel retourneren, Waterontharderdiscounter.nl verstrekt geen labels voor een retourzendingen vanuit Nederland.

 1. Geschillen
  Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Waterontharderdiscounter.nl en de wederpartij mochten ontstaan.
 2. Buitengerechtelijke incassokosten
  Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.
 3. Overmacht
  Indien Waterontharderdiscounter.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Waterontharderdiscounter.nl wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
 4. Garantie
  Met betrekking tot producten van derden is Waterontharderdiscounter.nl tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

Garantie op de montage is alleen van toepassing als koper de montage heeft laten verzorgen door Waterontharderdiscounter.nl. Waterontharderdiscounter.nl geeft geen garantie en is niet aansprakelijk voor montage die niet door Waterontharderdiscounter.nl is uitgevoerd. De Garantie op de door Waterontharderdiscounter.nl uitgevoerde montage is 3 jaar. 

Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Waterontharderdiscounter.nl liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Waterontharderdiscounter.nl is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

 1. Aansprakelijkheid
  Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Waterontharderdiscounter.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, kan Waterontharderdiscounter.nl niet aansprakelijk gehouden worden, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Waterontharderdiscounter.nl.

De klant vrijwaart Waterontharderdiscounter.nl te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van Waterontharderdiscounter.nl blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Waterontharderdiscounter.nl de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Waterontharderdiscounter.nl ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 1. Overige bepalingen
  In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Waterontharderdiscounter.nl

KvK: 61282480

× Kunnen wij u helpen?